Columba and Iona: the conference ceilidh | Ì Chaluim Chille: cèilidh na co-labhairt

Cèilidh air fhilmeadh do dh’Eilean Idhe a chaidh fhoillseachadh an toiseach aig ‘Ì Chaluim Chille’: co-labhairt a chaidh a chur air dòigh le sgioba pròiseict Ainm-thìr Idhe aig Oilthigh Ghlaschu, 9–10 Dùbhlachd 2021.

A cèilidh-film for the island of Ì/Iona which premièred at ‘Columba and Iona’: a conference hosted by the Iona’s Namescape project team at the University of Glasgow on 9–10 December 2021.

Air a riochdachadh le Ross MacUilleim.
Produced by Ross Wilson.

An luchd-ciùil:
Logie Johnston
Riona NicIlleBhàin
Sgoilearan Bhunsgoil Bhun Easain
Cara NicPhàidein
Teàrlach Kirkpatrick
Eachann MacEacharna

Performers:
Logie Johnston
Riona Whyte
The pupils of Bunsgoil Bhun Easain / Bunessan Primary School
Cara MacFadyen
Charlie Kirkpatrick
Hector MacKechnie

Rannsachadh le Alasdair MacIlleBhàin.
Research by Alasdair C. Whyte.

Research funded by the UKRI Arts and Humanities Research Council.